Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem Soutěže je LB BOHEMIA, spol. s.r.o.,
Sovadinova 3431
690 02 Břeclav

IČO: 26224461, dále jen „Pořadatel“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1. dubna 2023 do 28. 4. 2023 8:00 na území České republiky.

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook – https://www.facebook.com/lbbohemia/. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České a Slovenské republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Každý soutěžící se může zúčastnit během roku každé soutěže, v každé jediné však může soutěžit pouze 1x.

Soutěžící musí mít minimálně 20 přátel. Ze soutěže jsou vyloučeny fejkové profily založené za účelem soutěžení na FB.

Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/promotions_guidelines.php.

Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

V rámci stanoveného data budou na zdi facebooku zveřejňovány soutěžní otázky, které budou souviset s produkty LB BOHEMIA, s.r.o. či s akcí podporovanou jmenovanou firmou. Odpovědi se zapisují do komentářů pod příspěvek.

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky a svou odpověď napíše pod status se soutěžní otázkou. Účastí v soutěži uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno a příjmení.

Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. Neakceptujeme profily s přezdívkami. Vždy musí souhlasit jméno soutěžícího se jménem v OP.

FOTOSOUTĚŽE

V případě fotosoutěží na našem profilu neakceptujeme a zároveň ze soutěže vyloučíme příspěvky s vygenerovanými fejkovými lajky. O vítězi v konečné fázi vždy rozhodují pořadatelé, popřípadě porota k tomu určená.

5. VÝHERCI

Výherci budou vybráni z uživatelů, kteří na soutěžní otázku odpovědí správně a během stanoveného soutěžního limitu, který bude zveřejněn s každou položenou soutěžní otázkou.

Výherci budou vybíráni dle následujících variant č.:

  1. Jeden výherce dle následujícího vzorce
  • (X:7)*5 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
  1. Více výherců dle následujícího vzorce
  • 1 výherce X:10 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
  • 2 výherci (X:10)*2 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).
  • 3 výherci (X:10)*3 (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem).

4 až x-tý výherci budou určeni pomocí stejného vzorce, tedy (X:10)*Y (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem a Y pořadí výherce, kterého bude potřeba určit)

Odpovědi budou při výběru řazeny dle času vložení a to od nejstarších po nejnovější. Poté bude aplikován vzorec č. 1 či 2 (varianta výběru vítěze bude stanovena u každé otázky zvlášť).

Příklady výběru vítěze:

Varianta č. 1 – Pod příspěvkem se sejde 50 správných odpovědí. Tedy (50/7)*5 = 35,71. Výhercem se tedy stává ten, kdo odpověděl správně jako 35. soutěžící v pořadí.

Varianta č. 2 – Pod příspěvkem se sejde 50 správných odpovědí. Tedy 50/10 = 5.

Prvním výhercem se tedy stává ten, kdo odpověděl správně jako 5. soutěžící v pořadí.

Druhým výhercem se stává ten, kdo odpověděl správně jako 10. soutěžící v pořadí.

Třetím výhercem se stává ten, kdo odpověděl správně jako 15. soutěžící v pořadí.

V případě více výherců se aplikuje stále stejný vzorec, mění se pouze číslo, kterým se násobí a to dle potřebného počtu výherců.

V případě, že nikdo neodpoví správně, nebude cena udělena.

6. VÝHRY

Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu se soutěžní otázkou. Výhry výhercům věnuje společnost uvedená u zadání soutěže.

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení soutěže zveřejněn v komentářích pod soutěžní otázkou nebo novým příspěvkem na zdi profilu a to organizátorem soutěže.

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci jsou povinni do nadcházejících pěti pracovních dní (ode dne vyhlášení výherců) napsat do soukromých zpráv na facebookový profil LB Bohemia, kde bude domluveno předání výhry. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Výhry se zasílají vlastní dopravou. Jiné předání lze pouze po domluvě se zástupci LB Bohemia. Výhry, o které si výherci nenapíší ve stanovené době, propadají ve prospěch pořadatele. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže.  Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce LB BOHEMIA, s.r.o..

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho odpovědi bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže.

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě Facebook).

Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Břeclavi dne 1. 4. 2023

Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná ani asociovaná s Facebookem. Účastí v soutěži berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti 2G-spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře, a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od společnosti LB BOHEMIA, s.r.o.. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Potřebujete poradit?

+420 519 330 430

(po-pá 7:30-16:00)